Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Artikel 1 Algemeen
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Boekhandel de Schans in haar (internet)winkel en op alle overeenkomsten die tussen Boekhandel de Schans en koper worden aangegaan tot het leveren van boeken, e-books, geschenkartikelen.
Artikel 2 Identiteit ondernemer
Naam: Boekhandel de Schans
Adres : Harderwijkerweg 24, 3888 LR Uddel
Telefoon : 0577-402210
Email : info@boekhandeldschans.nl
Website : www.boekhandeldeschans.nl
KvK nummer : 67053033
BTW nummer ; NL 856810447B01
Artikel 3 Prijzen
• Levering van de producten gebeurt tegen de prijzen die op het moment van de tot standkoming van de overeenkomst in (internet)winkel worden gehanteerd.
• Alle door Boekhandel de Schans gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW.
• De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
• Voor boeken geldt de vastgestelde boekenprijs.
• Boekhandel de Schans behoudt zicht het recht voor om de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen.
• Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.
Artikel 4 Levering & Verzendkosten
• Bestelde producten worden aan de koper geleverd op het door hem/haar opgegeven adres en/of postbus.
• Levering geschiedt via Post NL.
• Verzendkosten binnen Nederland bedragen € 4,50 (ongeacht het aantal producten en gewicht). Boven de 35,00 zijn de verzendkosten 0,00.
• Verzendkosten naar buitenland op aanvraag na contact via email of telefoon.
Artikel 5 Betaling
• Facturering door Boekhandel de Schans vindt meestal gelijktijdig plaats met de aflevering van de bestelde producten..
• Betaling door koper dient te geschieden binnen 14 dagen na aflevering op een door Boekhandel de Schans aangegeven bankrekening. Tenzij dit al is gebeurd door middel van een (vooruit)betaling via Ideal, PayPal(creditcard) of anderszins.
• In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Boekhandel de Schans gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur aan de koper de wettelijke rente in rekening te brengen.
• Bij langdurige overschrijding van de betalingstermijn zullen eventueel gemaakte gerechtelijke kosten en incassokosten worden berekend aan koper.
Artikel 6 Reclames en retourzendingen
• Koper dient klachten over de geleverde producten binnen een week na levering schriftelijk aan Boekhandel de Schans te melden.
• Indien aan een koper een beschadigd of niet besteld product is geleverd, is de koper gerechtigd het product aan Boekhandel de Schans te retourneren. Koper is verplicht het te retour te zenden product in een stevige verpakking te retourneren en dient bij de zending schriftelijk de reden daarvan mee te delen. Na ontvangst van het retour gezonden product zal Boekhandel de Schans, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk, alsnog het bestelde product in goede staat leveren.
• Indien de koper het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het bestelde product binnen 8 dagen na levering onbeschadigd te retourneren aan Boekhandel de Schans. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper. Het aanschafbedrag wordt binnen 8 dagen teruggestort. De gemaakte portokosten worden niet teruggestort.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
• Boekhandel de Schans is eigenaar van de geleverde producten tot op het moment dat door de koper aan alle verplichtingen is voldaan.
Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen
• Op alle rechten, plichten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
• Alle geschillen tussen Boekhandel de Schans en koper zullen indien nodig voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.